مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)

مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)