نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون مداحان بهارستان

نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون مداحان بهارستان

نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون مداحان بهارستان

نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران  از کانون مداحان بهارستان