نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون های دماوند و پردیس و فیروزکوه.

نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون های دماوند و پردیس و فیروزکوه.

بسیج مداحان: نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون های دماوند و پردیس و فیروزکوه.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران  از کانون های دماوند و پردیس و فیروزکوه.