نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون های ورامین و پاکدشت و قرچک

نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون های ورامین و پاکدشت و قرچک

بسیج مداحان: نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون های ورامین و پاکدشت و قرچک

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران  از کانون های ورامین و پاکدشت و قرچک