نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون مداحان بهارستان

نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون مداحان بهارستان

بسیج مداحان: نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون مداحان بهارستان

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران  از کانون مداحان بهارستان