نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران

نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون بسیج مداحان بهارستان

بسیج مداحان: نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران از کانون مداحان بهارستان

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،نظارت سازمان بسیج مداحان استان تهران جناب آقای استاد حاج محمد حاج ابوالقاسمی و تیم همراه از کانون بسیج مداحان بهارستان.