شورای قشر

جلسه شورای قشر بسیج مداحان استان تهران

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان: شورای قشر مداحان

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،