شورای قشر

جلسه شورای قشر بسیج مداحان استان تهران

بسیج مداحان: شورای قشر مداحان

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،