سازمان بسیج مداحان استان تهران

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی

بسیج مداحان: همایش بزرگ شیرخوارگان حسینیزمان :جمعه 95/07/16 ساعت شروع 14مکان :بهارستان نسیم شهر جنب آتش نشانی مصلی بزرگ امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی
زمان :جمعه 95/07/16 ساعت شروع 14
مکان :بهارستان نسیم شهر جنب آتش نشانی مصلی بزرگ امام خمینی(ره)

کانون بسیج مداحان بهارستان